Steinbach Organické chlorové tablety 200 g

Dlouhodobý účinek proti bakteriím, virům a plísním

215,99 Kč

(215,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 kg

Doručení do pátek, 10. února, pokud objednáte do čtvrtek do 05:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.200,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • pro konstantní hodnotu chloru
 • odstraňují nečistoty
 • bez zbytků a vápna
 • pomalu rozpustné

Produkt č. XAP-SB-0752201TD08, Obsah: 1 kg, EAN: 9008748522083

Popis

Doporučené dávkování

Správně nastavená hodnota pH je předpokladem účinné chlorace. Ta se může upravit na 7,0 - 7,4 pomocí granulátu pH Minus nebo pH Plus.

Poznámka

Před prvním použitím tablet proveďte počáteční chloraci pomocí chlorového granulátu a upravte hodnotu chloru na 0,3-0,6 mg/l. Poté přidejte 1 tabletu na každých 30 m³ bazénu do dávkovacího plováku.

Značka: Steinbach
Product Type Google Base: Různé

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Otázky a odpovědi k tématu Steinbach Organické chlorové tablety 200 g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Organické chlorové tablety 200 g (čeština)

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili